FAQs Complain Problems

सरूमारानी गाउँपालिकाको मासिक रूपमा कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकनको आधारमा पौष महिनामा उतकृष्ट हुनु भएका कर्मचारीहरुलाई सम्मान गरिएको छ ।