FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१. रितपूर्वक भरिएको नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको आयोजना तथा संझौता फाराम 
२. उपभोक्ता समिति÷अनुगमन समिति गठन गर्दाको निर्णय प्रतिलिपि
३. सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
४. उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिताको फोटोकपी
५. प्रबिधिक लागत अनुमान (ल.ई.)÷ कार्यक्रम
 

१. किस्ता भुक्तानी वा फरफारक निवेदन
२. बिल भरपाई
३. वडा समितिको सिफारिस
४. योजना सम्बन्धी भएमा प्राविधिक प्रतिबेदन
५. योजना सम्पन्न भएकोउपभोक्तासमितिको निर्णय प्रतिलिपि
६. अनुगमन समितिको निर्णय प्रतिलिपि
७. वडासचिव÷वडा अध्यक्षको रोहवरमा गरिएकोसार्वजनिक परीक्षणको निर्णय प्रतिलिपि